Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst of anderszins gebruik maakt van onze Website. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Wij raden u daarom aan de voorwaarden goed door te lezen en op te slaan of af te drukken, opdat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Leguano Schoenen Nederland: gevestigd te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 6408097 en handelend onder de naam Leguano Schoenen Nederland.
BTW-nummer NL128072647B01.

2 De Website: de website van Leguano Schoenen Nederland, te raadplegen via www.leguanoschoenen.nl plus alle bijbehorende subdomeinen.

3 De Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met Leguano Schoenen Nederland en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 De Overeenkomst: iedere afspraak, contract of andere vorm van overeenkomst tussen Leguano Schoenen Nederland en de Klant. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

5 Het Product: het product of de producten die door de Klant bij Leguano Schoenen Nederland in één order zijn besteld.

6 De Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Leguano Schoenen Nederland zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

2 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling de aanvaarding opneemt betreffende bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor Leguano Schoenen Nederland slechts bindend, indien en voor zover deze door Leguano Schoenen Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

1 Alle prijzen zoals vermeld op de Website en in andere media afkomstig van Leguano Schoenen Nederland, zijn inclusief btw

2 Wanneer verzendkosten worden gerekend, wordt dit duidelijk en tijdig vermeld vóór het sluiten van de Overeenkomst. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Leguano Schoenen Nederland kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere media afkomstig van Leguano Schoenen Nederland zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten, wijzigingen door hackers en ander onvoorziene invloeden.

4 Leguano Schoenen Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Leguano Schoenen Nederland en het voldoen aan de daarbij door Leguano Schoenen Nederland gestelde voorwaarden.

2 Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leguano Schoenen Nederland langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of het op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Leguano Schoenen Nederland het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Leguano Schoenen Nederland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Leguano Schoenen Nederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.

2 Tijdens het registratieproces kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. Leguano Schoenen Nederland is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk de Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt dan ook onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Leguano Schoenen Nederland daarvan in kennis te stellen, opdat Leguano Schoenen Nederland gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling en de betaling door Leguano Schoenen Nederland zijn ontvangen, stuurt Leguano Schoenen Nederland het Product met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Leguano Schoenen Nederland is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel ‘voor 12.00 uur besteld’ binnen twee werkdagen geleverd (mits op voorraad). De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze aan Leguano Schoenen Nederland. In de meeste gevallen valt die keuze op GLS en is Leguano Schoenen Nederland afhankelijk van de bezorging door GLS. Dit houdt in dat er niet verzonden wordt op zaterdag en zondag en op feestdagen.

4 Indien Leguano Schoenen Nederland het Product niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren (bijv. in geval van nalevering), stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5 Leguano Schoenen Nederland raadt de Klant aan het geleverde Product te inspecteren en eventuele gebreken direct  schriftelijk of per e-mail te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra het Product is afgeleverd, gaat het risico met betrekking tot het Product over op de Klant.

Herroepingsrecht/retour/ruilen

1 Dit Artikel is van toepassing op de Klant, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De Klant heeft het recht de Overeenkomst met Leguano Schoenen Nederland, Paalweg 5, 8141RT Heino, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen te ontbinden of te ruilen. De termijn gaat in op de dag dat het Product is afgeleverd. De kosten voor retourzending en het risico van vermissing zijn voor rekening van de Klant.

2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou doen. In geen geval mag de Klant het Product buitenshuis gebruiken. Ook de schoenendoos dient in onbeschadigde staat te zijn bij retour ontvangst. In deze gevallen komt het recht op herroeping te vervallen.

3 De Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het Product te retourneren. De ontbinding van de overeenkomst gaat in op de dag dat Leguano Schoenen Nederland het Product retour ontvangen heeft. Ruilen binnen 14 dagen na aankoop is mogelijk.  Zodra het te ruilen Product retour ontvangen is zal het nieuw gewenste Product verzonden worden.

Het Product voorzien van een korte notitie (naam, bestelling nummer en reden retour), retourneren naar:

Leguano Schoenen Nederland
Paalweg 5
8141 RT  Heino

De kosten voor retourzending, in geval van geld terug of ruilen, zijn voor rekening van de Klant.
Wanneer het pakket door de Klant geweigerd wordt of wanneer het pakket na het meermaals aanbieden door Verzender niet in ontvangst wordt genomen, worden na retour ontvangst, de gemaakte verzendkosten in mindering gebracht op het aankoopbedrag.

4 Het door de Klant betaalde bedrag voor het Product (exclusief verzendkosten) zal worden terugbetaald aan de Klant zodra Leguano Schoenen Nederland het Product in goede orde retour heeft ontvangen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst.

Betaling

1 De Klant dient betalingen aan Leguano Schoenen Nederland vooruit te voldoen volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. Leguano Schoenen Nederland is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

1 Leguano Schoenen Nederland staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2 Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant Leguano Schoenen Nederland daarvan binnen 2 dagen na ontvangst van het Product in kennis te stellen middels een klachtmelding per e-mail (zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden).

Klachtenprocedure

1 Indien de Klant een klacht heeft over het Product (conform het artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Leguano Schoenen Nederland, dan kan hij bij Leguano Schoenen Nederland per e-mail een klacht indienen (zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden).

2 Leguano Schoenen Nederland geeft de Klant zo spoedig mogelijk een reactie, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Leguano Schoenen Nederland binnen 2 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te sturen.

3 Indien Leguano Schoenen Nederland de klacht gegrond vindt, wordt na overleg met de Klant het relevante Product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de Klant betaalde prijs binnen de Overeenkomst.

Persoonsgegevens

1 Leguano Schoenen Nederland verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Leguano Schoenen Nederland gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:

Leguano Schoenen Nederland
Paalweg 5
8141 RT  Heino

info@leguanoschoenen.nl

 

Privacy verklaring

Leguano Schoenen Nederland vindt het belangrijk dat de privacy van alle gebruikers van haar website onder alle omstandigheden beschermd wordt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Leguano Schoenen Nederland gebruikt uw gegevens uitsluitend om uw bestellingen en interesse zo snel en correct mogelijk op te volgen.
Leguano Schoenen Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden die niet direct verbonden zijn aan of deel uitmaken van Leguano Schoenen Nederland. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen dan ook alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. In het overzicht hieronder kunt u zien waar wij uw gegevens voor nodig hebben en wat er mee wordt gedaan:

– Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. Een telefoonnummer wordt gevraagd om eventueel de levering en/of het afleveradres te kunnen controleren en sneller contact met u op te kunnen nemen in geval van wijzigingen. Op deze manier kunnen wij onze service op een hoog niveau houden en waar nodig verbeteren.

– Informatie over uw aankopen wordt door ons niet gebruikt om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen.

– Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

– We stellen u alleen op de hoogte van siteverbeteringen, nieuwe producten, speciale aanbiedingen en acties, wanneer u zich specifiek heeft aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief. Als u, na aanmelding voor deze nieuwsbrief, hier geen prijs meer op stelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen middels de een emailbericht naar info@leguanoschoenen.nl of op de unsubscribe pagina. Wij zullen uw gegevens dan per direct uit ons mailingbestand verwijderen.
Heeft u een klacht of opmerking, stuur ons dan een e-mail via info@leguanoschoenen.nl. Iedere klacht wordt serieus behandeld.